هزینه پلمپ دفاتر

هزینه پلمپ دفاتر ، در موسسات و شرکتهای مختلف و باتوجه به وکلای پرونده ها متفاوت است.

پس از ثبت شرکت ، اولین اقدام پرداخت هزینه پلمپ دفاتر و سپس اخذ آن می باشد و سپس اخذ کد اقتصادی.ثبت شرکت ارزان را نیز با موسسه حقوقی تکسفیر انجام دهید.

پلمپ دفاتر قانونی و مالیاتی ، دارای چهار دفتر است که شامل است از : دفتر روزنامه ، دفتر کل ، دفتر دارایی و دفتر کپیه یا آندیکاتور

درهر کدام از این دفترها باید مرتبا و طبق تاریخ معین عملیات حسابرسی شرکت ، محاسبات ، نقل و انتقال دارایی و تمامی ریز جزِئیات مسائل شرکت در آن نوشته شود.

مدارک لازم جهت پلمپ دفاتر قانونی :

• اصل اظهارنامه از اینترنت (بصورت مهر و امضاء شده توسط متقاض)

• ارائه کپی از وکالتنامه و یا آخرین معرفی نامه در خصوص اشخاص دولتی

• ارائه کپی کارت ملی مدیر عامل

• کپی پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسبی (برای شخص حقیقی)

مراحل ثبت پلمپ دفاتر قانونی :

• اخذ اطلاعات متقاضی پلمپ دفاتر قانونی و ارائه مدارک متقاضی

• ورود به سامانه رسمی پلمپ دفاتر قانونی 

• تکامل اطلاعات اظهارنامه متقاضی بمنظور ادامه مراحل ثبت پلمپ دفاتر قانونی

روش وصول هزینه پلمپ دفاتر

:اقدامهای این مرحله كه در شعبه حسابداری انجام می گیرد بشرح ذیل است

مراجعه كننده اظهار نامه پلمپ دفاتر را كه قبلاً از اداره حسابداری خریداری نموده است، تعداد دفاتر روزنامه، كل و دارائی را در برگ اظهارنامه با قید تعداد برگهای هر دفتر توسط ذینفع در برگ اظهار نامه خریداری شده نوشته و تكمیل می شود. اظهار نامه را به مسئول حسابداری ثبت شركتها ارائه می دهد. مسئول ثبت شركتها بدواً وجه پرداختی بابت اظهار نامه را با تعداد دفاتر تطبیق می نماید در صورتیكه برابر مقررات تبصره 9 قانون بودجه سال 61 دریافت شده بود مبلغ حق الثبت پلمپ دفتر را با در نظر گرفتن تعداد صفحات دفتر بر طبق ماده 11 قانون تجارت و 135 قانون ثبت و شق یك ماده 54 قانون تصفیه امور ور شكستگی سوم بهمن 1334 و مبلغ در صد اضافه سال 38 و 42 و افزایش های سالهای بعد را و بهای تقاضانامه برای هر جلد دفتر تعیین و فیش مربوطه را جهت پر داخت به بانك صادر می كند. ذینفع پس از پرداخت وجه در بانك با در دست داشتن دو نسخه از فیش پرداختی مجدداً به شعبه حسابداری مراجعه می كند. حسابدار پس از ثبت فیش در دفتر عمل و زدن مهر اظهار نامه را حسابداری و ممهور و با ذكر مبلغ پرداختی در داخل مهر و یك برگ فیش پر داخت را ضمیمه شود و یك برگ دیگر را به مراجعه كننده تحویل می دهد كه بحساب شركت منظور نمایند و یك برگ از فیش ها كه در بانك موجود است مسئول حسابداری در تهران در آخر هر روز به بانك مراجعه و آن را با دفتر عملكرد حسابداری مطابقت می نماید. در آخر هر ماه حساب مربوطه را به اداره كل امور مالی سازمان ثبت كه حاوی عملكرد روزانه است تسلیم می دارد و اظهار نامه را تحویل ذینفع داده كه به قسمت پلمپ دفاتر مراجعه نماید و مسئول پلمپ دفاتر با ملاحظه اظهار نامه پلمپ كه نشان دهنده وصول كلیه حقوق متعلقه می باشد اقدام به پلمپ دفاتر مربوط می نماید.

موسسه تراز اندیشان شکیبا مفتخر است با ارائه خدمات و مشاوره مالی و مالیاتی به مودیان گرامی و آموزش حسابداری در شرق تهران ، بتواند موجب افزایش بهره ورزی و کاهش

هزینه های مالیاتی مشتریان گرامی گردد .

شماره تماس :77262151 - 77034846

درباره ما

موسسه تراز اندیشان شکیبا
این موسسه در سال 1387 تاسیس و مفتخر است با ارائه خدمات و مشاوره مالی و مالیاتی به مودیان گرامی ، بتواند موجب افزایش بهره ورزی و کاهش هزینه های مالیاتی مشتریان گرامی گردد .

تماس با ما

آدرس : میدان رسالت ، خیابان شهید مدنی ، بعد از تقاطع گلبرگ ، ساختمان کیوان ، پلاک ۱۳۰۳، طبقه سوم ، واحد ۸

شماره تماس : 77262151 - 77034846

نقشه